Zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały KM w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR dotyczących zmiany w Poddziałaniu 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe oraz Poddziałaniu 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Procedura przebiegła zgodnie z zapisami Regulaminu KM RPO WD, tj. w głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem kryteriów i tym samym podjęciem uchwały.