Zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały KM w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR. Głosowanie dotyczyło zatwierdzenia zmian kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ oraz Strategią ZIT WrOF w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Środowisko i zasoby” – Działanie 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Procedura przebiegła zgodnie z zapisami Regulaminu KM RPO WD, tj. w glosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem kryteriów i tym samym podjęciem uchwały.