Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/ Działaniach/Poddziałaniach RPO WD  (w zakresie EFRR) w związku z procedurą odwoławczą – na miesiąc listopad 2017 r.