Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR) w związku z procedurą odwoławczą – na luty 2018 r.
Zestawienie znajduje się również tutaj