Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/ Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR) w związku z procedurą odwoławczą – na wrzesień 2017 r.
Zestawienie znajduje się również tutaj