Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa dokumentacja konkursowa dla naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18

Zmiana w Załączniku nr 7 „Metodologia uproszczonego audytu energetycznego” do Regulaminu konkursu poprzez dodanie w pkt. 4 w rozdziale 2 po treści „Audyt uproszczony powinien zapewnić weryfikację istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości spalanego paliwa, której dokonuje się na podstawie przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji użytkownika źródeł.” następującego zapisu:

„Podejście to uzasadnione jest w przypadku, gdy użytkownik źródła ciepła (właściciel, najemca lokalu) zamieszkuje dany lokal co najmniej 3 lata lub posiada dokumenty lub wiedzę na temat zużycia paliwa. W przypadku lokali nie zamieszkałych, zmieniających właściciela, zamieszkałych przez osoby starsze czy nabywające na bieżąco niewielkie ilości opału lub w innych podobnych przypadkach, uzyskanie bezpośrednich i wiarygodnych danych może nie być możliwe (szczególnie w przypadku lokali komunalnych). W takiej sytuacji, jeśli nie jest możliwe pozyskanie wiarygodnych danych we wskazany w Metodologii (…) sposób, dopuszcza się szacowanie ilości zużytego paliwa przez audytora – 
z uwzględnieniem najwyższej staranności. Należy mieć na uwadze, że od rzetelności szacunku zależy spełnienie kryterium dostępu Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H + W, które należy traktować również jako punkt odniesienia dla kwestii związanych z możliwością ponoszenia kosztów ogrzewania przez użytkownika wymienionego źródła ciepła, a więc zarówno z problemem trwałości projektu, jak i ochrony przed ubóstwem energetycznym. W przypadku szacowania wartości opału na potrzeby audytu należy wskazać przyjętą metodologię wyliczeń. Rozwiązanie to należy traktować jako wyjątkowe i stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. gdy wymiana źródeł ciepła dotyczyć będzie kompleksowo całego budynku, a bez zastosowania szacowania nie byłaby możliwa wymiana wszystkich źródeł ciepła w budynku i jeśli wyniki wskaźnika EP dla pozostałych lokali mieszczą się w dopuszczalnym zakresie”
 link

https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-03-03-02-ip-01-02-33218-poddzialania-3-3-2-efektywnosc-energetyczna-budynkach-uzytecznosci-publicznej-sektorze-mieszkaniowym-zit-wrof/