21 marca  2022 r. Uchwałą nr 5044/VI/22  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2022.

 

Dodano nabór dla Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w ramach Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Beneficjentami projektów będą dolnośląskie grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach przedsięwzięć zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użytkowanych przez GOPR na cele ratownictwa.

 

Dodano również konkurs dla Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy. Będzie on skierowany do obywateli Ukrainy (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W ramach projektów wybranych do dofinansowania beneficjenci będą wspierać migrantów poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, dążąc do ich zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy.

 

 

Harmonogram – przyjęty 21 marca 2022

Uchwała ZWD Nr 5044_VI_22 z dnia 21.03.2022

Wykaz zmian