11 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 621/VI/19 zatwierdził zmieniony Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wprowadzenie zmian w dokumencie konieczne było ze względu na zmiany wytycznych horyzontalnych w zakresie ewaluacji polityki spójności oraz biorąc pod uwagę aktualne tempo wdrażania Programu. Zmiany zostały opracowane w oparciu o konsultacje z członkami Komitetu Monitorującego oraz Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WD 2014-2020, a także zostały pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Jednostkę Ewaluacji.

Pliki do pobrania (1)