W dniu 15.01.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursu dla naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w ogłoszonych naborach tj.:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 wynosi: 5 926 849,46 EUR tj. 25 502 047,86 PLN.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursu w Rozdziale 36 Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów oraz ogłoszenie o konkursie.