21.05.2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 , RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18 w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Zmiana Regulaminu konkursów polega na zmianie zapisów w Rozdziale 30 Szczegółowy budżet projektu na stronie 62:

Było: *z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Jest: *z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień, o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

oraz w Rozdziale 29 Kwalifikowalność wydatków, na stronie 59, gdzie omyłkowo wskazano rekomendowany termin zakończenia realizacji projektu jako 31.08.2020 r. a powinien być: 31.08.2021 r.

Regulamin jest dostępny również w zakładce o naborze