14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu konkursów dla działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy. Zmiany polegają na uzupełnieniu zapisów w treści załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Regulaminu konkursów.

W załączniku nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów poprawiono tabelę na str. 39 „Punktacja do Kryterium nr 2 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT AJ” – rozszerzona został lista wskaźników.  W załączniku nr 2 „Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 10.4” dodano zapis jakie wskaźniki weryfikowane będą również na etapie zgodności ze strategią ZIT AJ”

Powyższe zmiany nie spowodują nierównego traktowania wnioskodawców z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).