Informujemy, że dnia 02.03.2017 r. została zatwierdzona I zmiana w Regulaminie konkursu nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16.
Dokumentacja konkursowa po I zmianie Regulaminu wraz z kompletem załączników, w tym zmienione załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 6 (wzory umów/decyzji) poniżej oraz w zakładce o naborze. Pozostałe załączniki do Regulaminu (poza uchylonymi nr 11 i 13 oraz zaktualizowanymi nr 2, 3, 4, 5 i 6) nie wymagały zmian.