Z uwagi na zgłoszone do dofinansowania projekty w ramach naboru ZIT WrOF nr RPDS.07.02.02-IZ.02-092/16, których wartość dofinansowania przekracza wartość przewidzianej alokacji, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na ten nabór o 780 513,33 zł, tj. 180 215,5 euro (wg kursu Europejskiego Banku Centralnego obowiązującym w lutym 2017 r. 1 euro = 4,3310 PLN) w celu wybrania do dofinansowania większej liczby projektów.

Zwiększenie alokacji w przedmiotowym naborze jest możliwe poprzez wykorzystanie puli wolnych środków w działaniu 7.2.2 ZIT WrOF. W tym celu zmieniony został regulamin konkursu w punkcie 6 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.