W dniu dzisiejszym, tj. 21.11.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  na mocy której przyjęte zostały zmiany Regulaminu w ramach konkursów:
·         nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16 – konkursy horyzontalne – nabór na OSI;
·         nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16 – ZIT WrOF;
·         nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16 – ZIT AJ.

Podstawowa zmiana w regulaminie konkursów dotyczy terminu składania wniosków. Dotychczasowy termin zakończenia naboru, tj. 30 listopada, zostaje przedłużony do 30 grudnia br. W tym samym punkcie opis dotyczący dostarczenia wniosku drogą pocztową dostosowano do przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Zapisy regulaminu zostały ponadto uaktualnione w pkt:
–        pkt 3 Podstawy prawne oraz inne ważne dokumenty, zaktualizowano „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r., wydane przez Ministra Rozwoju (zaktualizowane przez MR w dniu 2 sierpnia 2016 r.);
–        pkt 20 Studium wykonalności, korekta mająca na celu dostosowanie opisu zasad uaktualnionych w zakładce RPO 2014-2020 > Skorzystaj z programu > Jak zacząć korzystać z programu > Wypełnienie wniosku.
–        pkt 26 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wprowadzono nowe orientacyjne terminy rozstrzygnięcia konkursu wraz z zastrzeżeniem przez IOK zmiany poszczególnych terminów na rozstrzygnięcie konkursu.
 
W związku ze zmianą regulaminu odpowiednie zmiany dotyczą również treści ogłoszeń o konkursie.