Informujemy, że dnia 06.02.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 5.2. System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminu w ramach konkursu nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16 dla poddziałania 5.2.2. System transportu kolejowego – ZIT WrOF.
 
Zmiana zapisów regulaminu wynika z konieczności doprecyzowania jego postanowień odnoszących się do okresu realizacji projektu oraz terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność. W jej wyniku w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji projektu poza datę wskazaną w punkcie 29 regulaminu konkursu.