18 grudnia 2018 r. Uchwałą nr 131/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).
Dokumenty znajdują się poniżej oraz w zakładce O programie, Zapoznaj się z prawem i dokumentami