15 października 2018 r. uchwałą nr 6090/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).
Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała na wprowadzeniu zmian porządkujących wymogi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 3.3 oraz Działania 3.4. Równocześnie powyższe zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020  oraz w załącznik nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w którym to załączniku dodano m. in. zapisy dotyczące zasad naboru Grantobiorców.
Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.

Archiwalne wersje dokumentu znajdują się w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami