Dnia 24 stycznia 2022 r. Uchwałą nr 4823/VI/22 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

SZOOP RPO WD 2014-2020 wersja_75 – styczeń 2022

Uchwała nr 4823_VI_22 SZOOP RPO WD z dn 24 stycznia 2022

Wykaz zmian SzOOP v 75 – styczeń 2022

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych styczeń 2022

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań styczeń 2022

Załącznik SZOOP nr 3 Załącznik do Uchwały KM RPO WD Nr 171 z dn. 15.09.2021 r. – kryteria EFRR

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD ZWD 29 grudzień 2021

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR styczeń 2022

Załącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS_ 29 grudzień 2021

Załącznik SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3