Dnia 26 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr 6807/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

 

SZOOP RPO WD 2014-2020 v 90 – kwiecień 2023

Uchwała nr 6807_VI_23 SZOOP RPO WD z dnia 26 kwiecień 2023

Wykaz zmian w SzOOP v 90 kwiecień 2023

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik SZOOP nr 3 Załącznik do Uchwały KM -kryteria EFRR

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3