29 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 2251/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

SZOOP RPO WD 2014-2020 v 56 zatw 29 czerwca 2020

Uchwała 2251_VI_20 z dn 29 czerwca 2020 wraz z uzasadnieniem

Wykaz zmian SzOOP v 56 – zatw 29 czerwca 2020

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik SZOOP nr 3 -zał. do Uchwały KM RPO WD Nr 142 z 10 06 2020 – kryteria EFRR

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD ZWD autopoprawka

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SZOOP nr 8 do SZOOP RPO WD – kryteria EFS na rok 2020

Załącznk SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.