29 kwietnia 2019 r. Uchwałą nr 672/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.
Aktualne dokumenty znajdują się również w zakładce Dowiedz się więcej o programie/zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zapoznaj się z prawem i dokumentami