Dnia 31 października  2023 r. Uchwałą nr 7640/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

SZOOP RPO WD 2014-2020 v 95 – 31 październik 2023

 

Uchwała nr 7640_VI_23 z uzasadnieniem SZOOP RPO WD v.95 – 31 październik 2023

 

Wykaz zmian w SzOOP v 95 – 31 październik 2023 r

 

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

 

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

 

Załącznik SZOOP nr 3 Załącznik do Uchwały KM -kryteria EFRR

 

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

 

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD

 

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

 

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

 

Załącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS

 

Załącznik SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3