5 maja 2017 r. uchwałą nr 3716/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD).

Zmiany dotyczą aktualizacji kart części I, II, III oraz IV SzOOP, a także następujących załączników:

  • Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020
  • Załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020
  • Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Załączniki znajdują się tutaj