Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków!!!

W związku ze zgłoszonymi  przez wnioskodawców  problemami technicznymi występującymi przy wprowadzaniu niektórych danych w polach Generatora Wniosków o dofinansowanie EFRR, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę, na mocy której dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6  Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęta została zmiana Regulaminu w ramach konkursu nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 ZIT WrOF.