Usunięty został załącznik „Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną” i w konsekwencji zmodyfikowany również załącznik „Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe” oraz nastąpiła korekta treści załącznika „Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000”.