20.08.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 , RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 w ramach Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w naborze dla ZIT WrOF tj.:

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 wynosi: 1 384 747 EUR tj. 5 942 226,33 PLN.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy w Rozdziale 36 Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów oraz ogłoszenie o konkursie.