8.05.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-346/19, RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 , RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zmiana Regulaminu konkursów polega na:

  • wydłużeniu terminu składania wniosków z 20 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.
  • aktualizacji orientacyjnych terminów rozstrzygnięcia konkursów w przypadku naboru horyzontalnego z pierwotnie planowanych na listopad i grudzień 2019 r. na grudzień 2019 r i styczeń 2020 r. oraz w przypadku naborów ZITowych z pierwotnie planowanych na grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. na styczeń i luty 2020 r.
  • aktualizacji rekomendowanego okresu zakończenia realizacji projektu z 31.12.2022 r. na 30.06.2023 r.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy w Regulaminie konkursów w Rozdziale 15 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie na stronie 36, w Rozdziale 26 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu na stronie 61 oraz w Rozdziale 29 Kwalifikowalność wydatków na stronie 63 a także ogłoszenia o konkursach.

LINK do strony ogłoszenia o konkursie