Informujemy, że dnia 13 marca 2018 r. uchwałą nr 5006/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 5 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  
 

Zmiana załącznika nr 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020  dotyczy aktualizacji wartości trzech projektów w ramach Działania 5.2 System transportu kolejowego oraz dodanie projektu w ramach Działania 8.1 Projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Szczegółowe informacje zostały ujęte w uzasadnieniu do Uchwały.

 Załączniki znajdują się poniżej.
Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, Zapoznaj się z prawem i dokumentami