Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwały, na mocy których przyjęte zostały zmiany regulaminów dla konkursów ZIT WrOF:
RPDS.10.01.02-IZ.00-02-024/15
RPDS.10.02.02-IZ.00-02-054/16

10.1.2:

W wyżej wymienionym konkursie wprowadzono zmiany:  

  1. w Regulaminie konkursu zmieniono m.in.: termin zakończenia naboru ( termin przedłużono do 18.04.2016 r.), zmodyfikowano zapisy dotyczące procedury złożenia i wycofania wniosku, w tym m.in. wprowadzono warunek dostarczenia jednego egzemplarza papierowej wersji wniosku wydrukowanej z systemu SNOW do Instytucji Organizującej Konkurs, uaktualniono terminy związane z oceną projektów;
  2.  zmodyfikowano załączniki do Regulaminu konkursu (karty oceny), dostosowując je do aktualnych wzorów dokumentów stosowanych przez IZ RPO WD;
  3.  zmodyfikowano załączniki do Regulaminu konkursu, dostosowując wzory umów do aktualnych przepisów prawa;
  4. dodano załącznik do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Powyższe zmiany mają na celu usprawnienie naborów wniosków i nie spowodują nierównego traktowania wnioskodawców z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegóły dotyczące konkursu oraz zmienione dokumenty znajdują się na stronie.

10.2.2:

W wyżej wymienionym konkursie wprowadzono zmiany:  

  1. w Regulaminie konkursu zmieniono m.in.: termin zakończenia naboru (termin przedłużono do 4.05.2016 r.), zmodyfikowano zapisy dotyczące procedury złożenia i wycofania wniosku, w tym m.in. wprowadzono warunek dostarczenia jednego egzemplarza papierowej wersji wniosku wydrukowanej z systemu SNOW do Instytucji Organizującej Konkurs, uaktualniono terminy związane z oceną projektów;
  2. zmodyfikowano załączniki do Regulaminu konkursu, dostosowując wzory umów do aktualnych przepisów prawa.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz zmienione dokumenty znajdują się na stronie.