Informujemy, że w dniu 6.02.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursu dla naborów:
 
·         RPDS.10.02.01-IZ.00-02-220/17 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny i OSI
·         RPDS.10.02.02-IZ.00-02-221/17 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF
·         RPDS.10.02.03-IZ.00-02-222/17 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ
·         RPDS.10.02.04-IZ.00-02-223/17 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW
 
Zmiana zapisów Regulaminu wynika z konieczności doprecyzowania jego postanowień odnoszących się do okresu realizacji projektu oraz terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność. W jej wyniku w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji projektu poza termin wskazany w Regulaminie konkursu. Zmiana została wprowadzona w Rozdziale 28. Kwalifikowalność wydatków, strona 31.
Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 6 lutego 2017r.