W dniu 31.10.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursu dla naboru 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17.
Zmiana zapisów Regulaminu konkursów wynika z konieczności zaktualizowania zapisów w związku z zmianą wzorów umów, decyzji i porozumienia o dofinansowanie projektów.

Zmiany wprowadzono:

  • w Regulaminie konkursów w rozdziale 20 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek, zmieniono zapisy dotyczące sytuacji, w których IZ RPO może wstrzymać bieg terminu płatności (strona nr 44).
  • w Załączniku nr 1 Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami w zakresie kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AW w konkursie nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-271/17 w punktacji do kryterium nr 3 Komplementarny charakter projektu (strona nr 52).
  • zaktualizowano Załącznik nr 3 Zakres wniosku o dofinansowanie projektu.
  • zaktualizowano Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • zaktualizowano Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – uproszczone metody rozliczania.
  • zaktualizowano Załącznik nr 7 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla państwowych jednostek budżetowych.
  • zaktualizowano Załącznik nr 8 Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego – standardowa.
  • zaktualizowano Załącznik nr 9 Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego – uproszczone metody rozliczania.
  • zaktualizowano Ogłoszenie o konkursie dla ZIT WrOF w zakresie danych adresowych Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej – zmieniono adres na: ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław.

Załączniki dostępne również w zakładce o naborze.