25 października 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w regulaminie konkursu nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-117/16 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF
Zmiana Regulaminu konkursu jest związana ze zwiększeniem alokacji w celu wybrania większej liczby projektów do dofinansowania.
Wprowadzono następujące zmiany:  
dla konkursu z Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF nr: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-117/16

W Rozdziale I Informacje ogólne, w punkcie 5. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu zmieniono ogółem kwotę dofinansowania na konkurs na kwotę: 11 494 950 PLN;
Aktualne załączniki dostępne tutaj