10 października 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr: RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17  Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT  WrOF.

Zmiana Regulaminu konkursu jest związana ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na nabór dla ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu wybrania większej liczby projektów do dofinansowania.
Wprowadzono następujące zmiany:
W Rozdziale 35 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – Konkurs ZIT WrOF zmieniono kwotę środków europejskich przeznaczoną na konkurs na kwotę: 3 113 005 EUR (tj. 13 423 900 PLN)

Załączniki dostępne również tutaj