22 maja 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w regulaminie konkursu nr:

Zmiana Regulaminu konkursu jest związana ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na nabór dla ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu wybrania większej liczby projektów do dofinansowania.

Wprowadzono następujące zmiany: dla konkursu z Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF nr: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16

W Rozdziale 34 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – Konkurs ZIT WrOF zmieniono kwotę środków europejskich przeznaczoną na konkurs na kwotę: 15 607 635 PLN (3 697 090 EUR).