Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminu w ramach konkursów:
·         nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16 – konkursy horyzontalne – nabór na OSI;
·         nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16 – ZIT WrOF;
·         nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 – ZIT AJ.
 
 

Podstawowa zmiana w regulaminie konkursów dotyczy terminu składania wniosków. Dotychczasowy termin zakończenia naboru, tj. 22 lutego, zostaje przedłużony do 4 kwietnia br. W tym samym punkcie regulaminu zaktualizowano miejsce-nr pokoju, w którym należy  składać wnioski o dofinansowanie. Ponadto wprowadzono  korektę w następujących punktach regulaminu:
–        pkt 4 Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: zaktualizowano  alokację w PLN dla  projektów w zakresie kultury, przeliczoną po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2017 r., 1 euro = 4,4141 PLN;
–        pkt 6 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursach: zaktualizowano kwotę alokacji w PLN, przeliczoną po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2017 r., 1 euro = 4,4141 PLN;
–        pkt 26 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wprowadzono nowe orientacyjne terminy rozstrzygnięcia konkursu wraz z zastrzeżeniem przez IOK zmiany poszczególnych terminów na rozstrzygnięcie konkursu;
–        pkt 29 Kwalifikowalność wydatków: wprowadzono zapis, iż w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Wnioskodawcy/Beneficjenta IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz zmianę terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność także poza termin wskazany w regulaminie.
 
Informacje znajdują się również w zakładce pod naborem.