31 stycznia 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono  44 wnioski o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  48 765 578,56 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 41 318 408,97 zł.
5 lutego 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 3 lipca 2018 r. 

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 

Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 -2018_3.07.2018 

Lista wniosków oraz Regulamin pracy KOP znajdują się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.