Imformujemy o ogłoszeniu naboru  w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 6 Infrstruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  – Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF
Więcej informacji tutaj