UWAGA!!!


W związku sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 oraz z powodu niskiej frekwencji osób, spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, planowane na dzień
17 marca 2020 r., zostało odwołane.

Informacji dotyczących konkursu nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl, natomiast w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT- przedstawiciele ZIT WrOF pod nr  tel.: 71 777 87 50 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zit@um.wroc.pl.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie:

  • 03.04.02-IZ.00-02-384/20

 

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF. 

W ramach ww. konkursu nabór dotyczy typu projektów 3.4 b inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych (np. CNG, LNG, LPG), wspólny bilet (przy czym stacje ładowania pojazdów elektrycznych / tankowania paliw alternatywnych, wspólny bilet itp. nie mogą stanowić samodzielnego elementu projektu, lecz jedynie uzupełniający, poniżej 49% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu) oraz 3.4 d inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, przy czym możliwe jest  finansowanie samego ciągu pieszego (ale nie może on stanowić odrębnego projektu, a jedynie element uzupełniający), jeśli jego separacja od ciągu rowerowego wynika z warunków lokalnych, np. ciąg pieszo-rowerowy prowadzi do skrzyżowania, za którym nie ma możliwości kontynuowania ciągu łącznie i istnieje konieczność oddzielenia drogi dla rowerów od ciągu pieszego – na tym odcinku możliwa jest inwestycja również w ciąg pieszy. Koszt takiego wydzielonego ciągu pieszego powinien zawsze stanowić mniej niż 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeznaczonych na drogi rowerowe. Możliwe jest łączenie ww. typów projektów. 

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszych typów projektów jest kategoria:  043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) oraz 090 Ścieżki rowerowe i piesze.

O dofinansowanie w ramach ww. konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
  • organizacje pozarządowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej.

 

Inwestycje w transport miejski w ramach działania będą przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach. Muszą one wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej lub plany mobilności miejskiej. Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii, jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarzadzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).

 

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 17 marca 2020 r. w sali konferencyjnej 725 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.