Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej w ramach Poddziałania 1.2.2 A – ZIT WrOF .

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przekazuje informację o projektach pozytywnie zweryfikowanych w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 A  – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Konkurs ZIT WrOF nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-014/15.

W związku z niewykorzystaniem całej alokacji przeznaczonej na konkurs,  Komisja Oceny Projektów (w składzie przedstawionym poniżej) wszystkie projekty umieszczone na liście rekomenduje do dofinansowania.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) oraz skład Komisji Oceny Projektów do pobrania na dole strony.


UWAGA!
Protesty w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF należy składać do Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej:

 • osobiście:
  – w ZIT WrOF, pod adresem: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pokoju 102, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, tj. od 7:45 do 15:45 z dopiskiem na kopercie: „ZIT WrOF”
  lub
 • kurierem lub pocztą:
  – na adres ZIT WrOF: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53,  50-030 Wrocław z dopiskiem na kopercie „ZIT WrOF”.

Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zmiany niniejszego adresu Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IOK.


W związku z pytaniami potencjalnych Wnioskodawców w zakresie prowadzenia działalności na obszarze WrOF na dole strony zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia tej kwestii.UWAGA!!!

zmiana sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz wydłużenie naborów

W odpowiedzi na liczne prośby Przedsiębiorców Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję dot. zmiany aplikacji służącej do wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów.

Zmiana dotyczy konkursów w ramach działań 1.2 A, 1.2 B i 1.4 A.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowany w aplikacji Excel zostanie udostępniony w grudniu.

Aktualna wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie – działanie 1.2.2 A znajduje się pod adresem:
http://dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/198-aktualna-wersja-elektroniczna-wniosku-o-dofinansowanie-dzialanie-1-2-2-a.html

W związku z powyższym do konkursów 1.2 A, 1.2 B i 1.4 A zostały wydłużone nabory:

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa:

 • Schemat 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – ZIT WrOF – nabór wydłużony do 21.12.2015 r.
 • Schemat 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – ZIT WrOF – nabór wydłużony do 21.12.2015 r.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

 • Schemat 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – ZIT WrOF – nabór wydłużony do 21.12.2015 r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcje Instytucji Pośredniczącej  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Oś priorytetowej 1 “Przedsiębiorstwa i innowacje”,  Działaniu 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”,  Poddziałaniu 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF”,  Schemacie 1.2 A “Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

UWAGA AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 30.10.2015 r. !!!

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Aktualna wersja Strategii znajduje się w poniżej załączonej dokumentacji konkursowej.