UWAGA!
Protesty w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF należy składać do Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej:

 • osobiście:
  – w ZIT WrOF, pod adresem: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pokoju 102, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, tj. od 7:45 do 15:45 z dopiskiem na kopercie: „ZIT WrOF”
  lub
 • kurierem lub pocztą:
  – na adres ZIT WrOF: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53,  50-030 Wrocław z dopiskiem na kopercie „ZIT WrOF”.

Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zmiany niniejszego adresu Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IOK.


UWAGA!!!
zmiana sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz wydłużenie naborów

W odpowiedzi na liczne prośby Przedsiębiorców Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję dot. zmiany aplikacji służącej do wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów.

Zmiana dotyczy konkursów w ramach działań 1.2 A, 1.2 B i 1.4 A.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowany w aplikacji Excel zostanie udostępniony w grudniu.

Aktualna wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie – działanie 1.4.2 A znajduje się pod adresem:
http://dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/201-aktualna-wersja-elektroniczna-wniosku-o-dofinansowanie-konkurs-1-4-2-a.html

W związku z powyższym do konkursów 1.2 A, 1.2 B i 1.4 A zostały wydłużone nabory:

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa:

 • Schemat 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – ZIT WrOF – nabór wydłużony do 21.12.2015 r.
 • Schemat 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – ZIT WrOF – nabór wydłużony do 21.12.2015 r.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

 • Schemat 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – ZIT WrOF – nabór wydłużony do 21.12.2015 r.

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 “Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałania 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” Schemat 1.4 A “Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP”.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.