Aktualizacja na dzień 14.03.2016 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.2 – ZIT WrOF – z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 18 kwietnia 2016 r. do godz.15:00.


UWAGA!
Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z dnia 29 lutego 2016 r. na dzień  14 marca 2016 r. do godz.15:00. UWAGA!
Informujemy,  że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków. Termin zakończenia naboru został przesunięty z  dnia 5 lutego 2016 r. na dzień 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00. 


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10 “Edukacja” Działania 10.1 “Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”, Poddziałania 10.1.2 “Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF”.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.