Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław

pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, 

Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Informacje o naborze

Konkurs nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-054/16 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 – ZIT WrOF 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Instytucje te pełnią wspólnie rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17 kod pocztowy 50-412.

Adres Instytucji Pośredniczącej ZIT WROF: Gmina Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?:

 • kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno‐przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej,
 • tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
 • realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki),
 • wsparcie w zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia,,
 • doradztwo i opieka psychologiczno‐ pedagogiczną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki),
 • rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym,
 • szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno‐przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in.kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
 • szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno‐ pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki).

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu dostępny poniżej, w ramach dokumentacji konkursowej.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Finanse

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 11 894 028 PLN.

Ogólna alokacja na konkurs może zostać zwiększona między innymi w celu dofinansowania projektów wyłonionych w procedurze odwoławczej.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95%.

Poziom dofinansowania: 95%

Maksymalny wkład własny: 5%

Minimalna wartość projektu – 50 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Inne ważne informacje:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem generatora, dostępnego na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2020

lub

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Wdrażania EFS
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

Wnioski o dofinansowanie powinny być wypełnione w Systemie Naboru i Oceny Wniosków (SNOW) za pomocą tzw. generatora wniosków o dofinansowanie EFS. Jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SNOW papierowej wersji wniosku jest składany w siedzibie IOK.

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane:

a)    na adres poczty elektronicznej:

 1. b)    do ZIT WrOF (w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT WrOF):

  –   telefonicznie – pod nr tel.: 71 777 83 19 oraz  71 777 80 06

  lub na adres poczty elektronicznej: zit@um.wroc.pl

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie

Komunikaty:

Wyjaśnienie IOK w sprawie wersji papierowej wniosku o dofinansowanie – 5.04.2016

Zmiana regulaminów konkursów EFS

Wycofanie-wniosku_procedura_komunikat-na-stronę

komunikat-10.2.2-ZIT-WrOF-26.02.2016

komunikat-10.2.2-ZIT-WrOF-03.2016

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania (32)