Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna,

Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, 

Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych).

Informacje o naborze

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-092/16 dla Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych).

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową -ZIT WROF

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej pl. Nowy Targ 1-8,50-141 Wrocław.

Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową  ZIT WrOF(Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych):

7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę[1] lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych.

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych.

7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp. wraz z ewentualnym  dostosowaniem/adaptacją pomieszczeńna potrzeby zakupionego wyposażenia.

7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu.

Budowa nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Wszystkie przedsięwzięcia związane z poprawą warunków kształcenia będą uwzględniać konieczność dostosowaniem infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 RPO WD „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości  wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Preferowane będą projekty:

– dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

– zapewniające rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (wyposażenie pracowni);

– komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze edukacji współfinansowanymi z EFS.

Nie będą finansowane:

– Wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

– Wydatki ponoszone na infrastrukturę oraz zakup wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby kształcenia ustawicznego.

– Wydatki na infrastrukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego ogólnego
[2].

– Wydatki ponoszone na budowę nowych obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu oraz rozbudowę obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu o budynki trwale nie połączone z istniejącym już obiektem.

– Koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów.

– Wydatki na zakup używanych środków trwałych.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Finanse

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 055 102 Euro – 4 603 515zł

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2016  r., 1 euro = 4, 3631 zł.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

  • 50 tys. PLN w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia;
  • 100 tys. PLN w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych.

Maksymalna wartośćwydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnychdotyczy jednej szkoły/placówki

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15%.

Inne ważne informacje:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 6 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia 24 czerwca 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 24 czerwca  2016 r. Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest poniżej w ramach dokumentacji konkursowej.

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

  • E – maila: zit@um.wroc.pl
  • Telefonu: 71 777 78 61
  • Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami
ul. Świdnicka 53,
53-030 Wrocław,
1 piętro, pokój 104 i 105

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Komunikaty:

Komunikat dotyczący naborów w ramach Działania 3.3, Działania 6.1 i Działania 7.2

Komunikat przedłużenie wnioski o płatność nabór 7.2.2 (092)

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

[1]Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację w której, rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią szkoły

[2] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół ponadgimnazjalnych ogólnych. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na  szkołę ponadgimnazjalną zawodową/szkołę ponadgimnazjalną ogólną  należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkoły ponadgimnazjalnej ogólnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

Pliki do pobrania (62)