Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków
w trybie pozakonkursowym: Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF:

RPDS.05.02.02-IZ.00-02-285/17

RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17

RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

Aktualizacja  naboru wniosków w trybie pozakonkursowym w Poddziałaniu 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF

zasady-naboru-5_2_287_17_ZIT-WrOF_śz_aktualne-od-28.08.2018

zasady-naboru-5_2_287_17_ZIT-WrOF_aktualne-od-28.08.2018

kryteria_wyboru-aktualne-od-28.08.2018

lista-sprawdzajaca-warunki-formalne-w-trybie-art-43-aktualne-od-28.08.2018

lista-wskaznikow-aktualne-od-28.08.2018

Poradnik-Realizacja-zasady-równości-szans-i-niedyskryminacji-…-aktualne-od-28.08.2018

Wzór-wniosku – aktualne od 28.08.2018

wklad-niepieniezny-bez-pp – aktualne od 28.08.2018

wklad-niepieniezny-z-pp – aktualne od 28.08.2018

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp – aktualne od 28.08.2018

UOKiK-Pomoc-publiczna-Inf.-dod. – aktualne od 28.08.2018

szerokie-pelnomocnictwo – aktualne od 28.08.2018

ośw-VAT-dla-Podmiotu-realizującego_Projekt – aktualne od 28.08.2018

oświ-VAT-dla-Wnioskodawcy – aktualne od 28.08.2018

oświadczenie-VAT-dla-Partnera – aktualne od 28.08.2018

Oświadczenie-analiza-OOŚ-z-instrukcją – aktualne od 28.08.2018

oswiad-o-braku-pom-publ_pom-de-min – aktualne od 28.08.2018

oswiad_pp_de_minimis – aktualne od 28.08.2018

określenie-poziomu-wsparcia-w-projektach_partner – aktualne od 28.08.2018

n_formularz_zakres_informacji_pdm – aktualne od 28.08.2018

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie – aktualne od 28.08.2018

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb – aktualne od 28.08.2018

Deklaracja-RDW – aktualne od 28.08.2018

Deklaracja-N2000 – aktualne od 28.08.2018

Wzór-umowy-EFRR-2014-2020_-ver-18 – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-1a-Harmonogram-rzecz-finan.-dla-projektów-z-budżetem-Państwa – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-1-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-bez-budż.państw. – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-2Harmonogram-zamówień-dla-Projektu – aktualne od 28.08.2018 Z

ałącznik-nr-3-Harmonogram-płatności – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-4-Montaż-finansowy-Projektu – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-5-Skwantyfikowane-wskaźniki-osiągnięcia-rzeczowej-realizacji – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-VAT-dla-Beneficjenta – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-8-Oświadczenie-VAT-dla-Partnera – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-9-Oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-projekt – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-10-Zestawienie-dokumentów-dotyczących-operacji – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-11-Wykaz-dokumentów-do-wniosku-o-płatność – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-12-Zakres-przetwarzanych-danych-osobowych-EFRR – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-13-Obowiązki-informacyjne-Beneficjenta-EFRR – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-14-Klasyfikacja-budżetowa-projektu – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-15-Zasady-kwalifikowalności-wydatkow – aktualne od 28.08.2018

Załącznik-nr-16-Harmonogram-uzyskiwania-decyzji_pozwoleń – aktualne od 28.08.2018

Dokumentacja konkursowa :

Pliki do pobrania (44)