Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa,

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

Schemat 1.2.C.bUsługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

 

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

Konkurs ogłaszają:

 • DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,której Zarząd Województwa Dolnośląskiegopowierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Projekty grantowe mają dotyczyć działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali).

Grantobiorcy:

Grantobiorcy muszą mieć siedzibę na terenie ZIT WrOF określonym w Strategii ZIT WrOF.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tym schemacie – Grantobiorcami  będą MŚP.

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie MŚP dwóch rodzajów wsparcia:

 1. konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę w zakresie dot. np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu,  wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu.

 

Powyższe wsparcie świadczone będzie przez Grantodawcę  jako wsparcie  niefinansowe.

 1. wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane przez GrantodawcęGrantobiorcy – dofinansowanie przeznaczone na  usługi na rzecz MŚP:
 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.
 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:
 • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
 • wykonanie testów wdrożeniowych,
 • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z  jego elementów. 

Rezultatem skorzystania ze wsparcia w Schemacie 1.2.C.b   ma być między innymi:

 • zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych;
 • ulepszenie produktu, posiadanej technologii.

UWAGA:

Wykonawcą usługi (świadczonej dla MŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. 

 

Grantodawca nie może być jednocześnie Grantobiorcą i/lub wykonawcą usługi.

Jeden Grantobiorca, może złożyć tylko jeden wniosek o grant.

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.