1. Informacje ogólne:

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej,

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów:

Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF

Nabór w trybie konkursowym – dla wnioskodawców realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF .

W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF  wchodzą Gminy: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 1. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej, pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław

 1. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:

6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).

Części wspólne budynku – części budynku (i istniejących w nim urządzeń), które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, oraz grunt na którym wzniesiono budynek. Co do zasady za części wspólne uznaje się: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy elektryczne, ściany nośne, windy.

Budynek – zgodnie z definicją ujętą w art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

IZ RPO WD nie określa zamkniętego katalogu części wspólnych budynku, o tym co jest częścią wspólną decydują w dużej mierze postanowienia umów o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3. A i 3.3. B).

Wartość inwestycji poprawiających efektywność energetyczną nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wymóg dotyczy każdego budynku planowanego do rewitalizacji w ramach projektu). Jeżeli budynek już jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wtedy należy to opisać szczegółowo we wniosku o dofinansowanie wskazując jakie konkretne udogodnienia w danym budynku się znajdują. W przypadku, gdy w projekcie nie będą realizowane żadne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (ponieważ budynek już jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) należy we wniosku o dofinansowanie wskazać wpływ neutralny na zasadę niedyskryminacji.

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dot. osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy zapoznać się z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnoscoraz w zakładce Poznaj Fundusze Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD (http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/).Na szczególną uwagę na tej stronie zasługuje Poradnik opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju “Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego.

Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w  programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym. Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy wdrożeniowej, wytyczne programowe przestaną obowiązywać trzy miesiące od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. po 2 grudnia 2017 r. W przypadku niniejszego naboru obowiązują jeszcze zasady określone w Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodność projektu złożonego w naborze z projektem w programie rewitalizacji, sprawdzana jest poprzez dane dot. tego projektu zawartymi na „Liście A” programu rewitalizacyjnego:

Liczba porządkowa

Nazwa projektu

Nazwa wnioskodawcy

Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu

Cel (cele) projektu

Zakres realizowanych zadań

Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji np. adres

Szacowaną (orientacyjną) wartość projektu

Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.

Zgodność projektu z projektem ujętym w programie rewitalizacji:

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie projekt rewitalizacyjny musi wynikać z obowiązującego programu rewitalizacji (Lista A dla projektów w ramach działania 6.3) znajdującego się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.

IZ RPO WD prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji. Wykaz programów rewitalizacji dla gmin województwa dolnośląskiego znajduje się na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/.

Zakres zadań wskazany we wniosku o dofinansowanie nie może zostać zwiększony w stosunku do zakresu wskazanego w programie rewitalizacji(dotyczy wydatków kwalifikowalnych), ale możliwe jest jego zmniejszenie. Weryfikacja nastąpi zgodnie z kryterium formalnym specyficznym „Ujęcie projektu w programie rewitalizacji” (niespełnienie oznaczać będzie odrzucenie wniosku o dofinansowanie).

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie musi być wskazany jako wnioskodawca w programie rewitalizacji w tym samym projekcie.

Możliwe jest przystąpienie partnerów do innego partnerstwa wykazanego wcześniej w programie rewitalizacji lub projektu indywidualnego wskazanego w programie rewitalizacji tworząc nowe partnerstwo. Dodatkowo istnieje również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie indywidualnie przez podmiot, np. przez Wspólnotę, która wcześniej w programie rewitalizacji była wpisana do projektu partnerskiego.

W takich wypadkach, we wniosku o dofinansowanie należy opisać zaistniałą sytuację (m.in. przyczyny takiej zmiany). Należy ponadto wskazać pierwotny projekt w programie rewitalizacji i/lub ten do którego jest dopisywany.

W przypadku „podziału” partnerstwa należy również przedstawić sposób podziału całkowitego kosztu pierwotnego projektupartnerskiego ujętego w programie rewitalizacji, na poszczególne projekty powstałe w wyniku „podziału” partnerstwa. Tytuł projektu może ulec zmianie wobec zapisanego w programie rewitalizacji, jednakże w taki sposób, aby odzwierciedlał ogólny zakres projektu i jego lokalizację.

Preferowane będą projekty:

dotyczące zabytków znajdujących się w wykazie zabytków lub/oraz na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej;

realizowane w partnerstwie.

Nie będą finansowane:

Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach (nie dotyczy OZE). Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Kategoria interwencji dla niniejszego konkursu: 054 Infrastruktura mieszkalnictwa.

 1. Typy wnioskodawców/ beneficjentów:

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców/beneficjentów:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

jednostki organizacyjne jst;

jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;

towarzystwa budownictwa społecznego;

organizacje pozarządowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu
z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa
w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jako partnerzy występować  mogą  tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/beneficjenci.

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 347 528 EUR, tj.  9 961 031 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2017 r., 1 euro = 4,2432 PLN – kurs z dnia 30 października 2017 r.)w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs (tj. 352 129,2 EUR).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnierozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

W trakcie trwania naboru lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

 1. Minimalna wartość projektu:

Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN

 1. Maksymalna wartość projektu:

Nie dotyczy.

8.Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania (przeliczona po kursie wskazanym w regulaminie konkursu) nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs (nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17).

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;

w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%, a w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85%. Całkowita kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła).

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych w całości lub w części regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.   Informacja o dostępności środków z BP dla poszczególnych projektów będzie przedstawiana na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

 1. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 15% na moment składania wniosku o dofinansowanie.

10.Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pli przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 dnia 21 lutego 2018 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto w ww. terminie do godz. 15.00 dnia 21 lutego 2018 r. do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

 1. a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

 1. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

 1. b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

 1. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

 

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, (lub innym opakowaniu np. pudełku) której opis zawiera następujące informacje:

– pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem

– wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..

– tytuł projektu

– numer wniosku o dofinansowanie

– „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IZ RPO WD nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Forma składania wniosków określona w tym pkt Ogłoszenia obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

 1. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, na stronie www.zitwrof.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

 

 

Pliki do pobrania (54)