Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,

Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych   , Poddziałanie 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych  – ZIT WrOF

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541
 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Niniejszy konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach:

9.2.B1., tj. usługi wsparcia rodziny, w tym podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi na rzecz rodziny (wsparcie realizowane wyłącznie jako element działań projektowych na rzecz rodziny)

i/lub

9.2.B2., tj. usługi wsparcia systemu pieczy zastępczej, w tym podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej (wsparcie realizowane wyłącznie jako element działań prowadzących do powstawania/ podnoszenia jakości zdezinstytucjonalizowanych form pieczy zastępczej).

Usługi w zakresie wsparcia rodziny obejmują następujące typy operacji:

1) Usługi interwencji kryzysowej, realizowane zgodnie
z ustawami obowiązującymi w tym zakresie (m.in. ustawą
o pomocy społecznej);

2) Usługi pracy z rodziną, w szczególności:

 1. a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne;
 2. b) terapia i mediacja;
 3. c) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne;
 4. d) pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 5. e) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;
 6. f) asystentura rodzinna.

3) Pomoc dla rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez wsparcie rodzin wspierających w:

 1. a) opiece i wychowaniu dziecka;
 2. b) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 3. c) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

4) Tworzenie i wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego

5) Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów kadry wsparcia rodziny:

 1. kandydatów na asystentów rodziny;
 2. rodzin wspierających.

Działania nakierowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry wsparcia rodziny mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu.

Wskazane w formach wsparcia działania określone jako „element projektu” nie mogą być realizowane samodzielnie. Muszą być one elementem szerszych działań projektowych, zawierających
co najmniej jedno działanie główne (tj. to, które nie zawiera
w nazwie określenia: „element projektu”).

Usługi opisane w pkt. 2-5 odbywają się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyjątek stanowią usługi interwencji kryzysowej, których funkcjonowanie regulują odrębne akty prawne

Usługi wsparcia pieczy zastępczej obejmują:

 • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń/kursów, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb:
 1. kandydatów na rodziny zastępcze;
 2. kandydatów na osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 3. kandydatów na dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 4. kandydatów na koordynatorów pieczy zastępczej.
 • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń, doradztwa (indywidualnego i grupowego), superwizji, wynikających
  ze zdiagnozowanych potrzeb:
 1. rodzin zastępczych;
 2. osób prowadzących rodzinny dom dziecka;
 3. osób pełniących funkcję opiekunów usamodzielnienia pod warunkiem, że nie są pracownikami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej pełniącymi funkcję opiekuna usamodzielnienia w ramach obowiązków służbowych (szkolenia dotyczą zakresu zadań związanych z procesem usamodzielniania).
 4. rodzin pomocowych.

Działania nakierowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu.

 • Organizowanie i finansowanie kosztów działań związanych ze współpracą instytucji sprawujących opiekę nad dzieckiem z rodzinami naturalnymi poprzez inicjowanie i wspieranie form pracy z biologiczną rodziną dziecka oraz zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
  (w tym asystentami rodziny).
 • Wsparcie w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających pieczę zastępczą poprzez udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia (poradnictwo i pośrednictwo pracy), pomocy prawnej i psychologicznej, poradnictwa
  w uzyskaniu lokalu mieszkalnego.
 • Pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia będących w rodzinnej
  i instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (m.in.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo, socjoterapia) i zawodowym (in. poradnictwo zawodowe, diagnoza kompetencji, pomoc w wyborze zawodowej ścieżki kariery, zajęcia z zawodoznawstwa, warsztaty motywacyjne
  i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości).
 • Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (m.in.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo, socjoterapia), których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla dzieci poniżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 • Prowadzenie poradnictwa (m.in. psychologicznego, pedagogicznego, specjalistycznego) i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 • Finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 • Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, zgodnie ustawą
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia – element projektu.
 • Organizowanie dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci pomocy wolontariuszy – element projektu.
 • Pomoc prawną dla osób sprawujących rodzinną pieczą zastępczą, m.in. w zakresie prawa rodzinnego – element projektu.
 • Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – jako element projektu.

Wskazane w formach wsparcia działania określone jako „element projektu” nie mogą być realizowane samodzielnie. Muszą być one elementem szerszych działań projektowych, zawierających co najmniej jedno działanie główne (tj. to, które nie zawiera w nazwie określenia: „element projektu”).

 

Wsparcie pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparciem w systemie pieczy zastępczej obejmowane mogą być jedynie osoby przebywające w:

 1. rodzinnej pieczy zastępczej;
 2. placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 osób*;
 3. placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób.

* W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci (maksymalnie 10).

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.