Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,

Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Nabór dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłasza:

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

Przedmiotem konkursu są typy następujące typ projektów określone dla działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

  • 3.4 A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
  • 3.4 A c) Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie);
  • 3.4 A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe.

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Komunikaty:

Komunikat zmiana terminu rozpoczęcia składania wniosków

Z uwagi na zgłoszone do dofinansowania projekty w ramach naboru ZIT WrOF nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-129/16, których wartość dofinansowania przekracza wartość przewidzianej alokacji, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na ten nabór o kwotę  5 388 043,16 zł, tj. 1 244 064,46 euro (wg kursu Europejskiego Banku Centralnego obowiązującym w lutym 2017 r. 1 euro = 4,3310 PLN) w celu wybrania do dofinansowania większej liczby projektów. Zwiększenie alokacji w przedmiotowym naborze jest możliwe poprzez wykorzystanie puli wolnych środków w działaniu 3.4.2 ZIT WrOF. W tym celu zmieniony został regulamin konkursu w punkcie 6 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie