Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby,

Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa –

Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa– ZIT WrOF.

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

Konkurs ogłaszają:

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

 

Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla działania 4.2.A Gospodarka wodno-ściekowa w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

4.2.A Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji[1] zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – od 2 do 10 tys. RLM, w tym:

  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
  • inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

[1] jako modernizację systemu kanalizacyjnego rozumie się jedynie rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.

 

Komunikaty

Wskaźnik G wyliczenie procentowe

Komunikat-dla-Beneficjentów-w-sprawie-4.2 Współczynnik G

komunikat 4.2 – załacznik

KOMUNIKAT – WYDŁUŻENIE OCENY FORMALNEJ

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.