Fundacja OPEN MIND  i Gmina Wrocław

Tytuł: Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”

 

Całkowita wartość projektu: 856 877,62 zł

Kwota dofinansowania: 813 950,62 zł

Termin realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.

 

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 713 uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji 22 nauczycieli pod katem kompetencji kluczowych uczniów i nauczania eksperymentalnego

Działania w projekcie:

  1. Opracowanie 54 konspektów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (SPG) oraz 54 skryptów dla uczniów, opartych na konspektach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
  2. Wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w narzędzia TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w szkołach. W ramach projektu planuje się zakupić narzędzia TIK w formie drukarek 3D – po jednej dla każdej z 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia, objętych realizacją projektu. Zakupywany sprzęt jest zgodny ze wykazem pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, zatwierdzonych przez MEN.
  3. Przeszkolenie 22 nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie
    i wyposażenie ich w dedykowane konspekty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
  4. Przeprowadzenie eksperymentalnych zajęć w obszarze zdobywania kompetencji kluczowych dla rynku pracy, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekologii, gospodarki obiegowej, umiejętności logicznego myślenia, działania kreatywnego
    i innowacyjnego)

 

Grupa docelowa:
890 uczniów klas I-III i 22 nauczycieli 5 publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia.